Årsrapport

På denne side kan du læse Nyborg Biblioteks årsrapporter.

Årsrapporter

Webtilgængelige versioner

For at sikre tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser og handicap, har vi lavet en rent tekstbaseret udgave af årsrapportens indhold, der er tilgængeligt for skærmlæsere.

Webtilgængelig Årsrapport 2023

Icon Description

Årsberetning 2023

I 2023 havde vi et særligt fokus på vores biblioteksrum på alle vores tre biblioteker og et tværfagligt skarpt fokus på Læselyst, Verdensmål, Kulturelle Fællesskaber og Digital Dannelse.

Kulturelle fællesskaber og den fysiske samtale 

Det moderne folkebibliotek skal kunne rumme plads til fordybelse, inspiration, samtale og kulturel aktivitet og det krævede at vi særligt på hovedbiblioteket i Nyborg gentænkte vores smukke m2. 

Nyborg Bibliotek er en fredet bygning fra 1939 der brød med den traditionelle måde at bygge biblioteker på. En arkitektonisk perle tegnet af arkitekterne Erik Møller og Flemming Lassen og med originalt interiør designet af H.J. Wegner. Bygningen er bygget i en tid, hvor folkebiblioteket primært var et bogudlån. 

Det moderne folkebibliotek i 2024 er langt mere end et bogudlån, det er et kulturhus med det formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Derfor er der andre krav til folkebibliotekets arkitektur i dag end der var i 1939. 

Bygningen er bygget som to arme, der rækker ud og byder den besøgende velkommen. I den ene ”arm” havde bibliotekets personale de senere år kontorer. 

I september 2022 rykkede vi ud og ombygningen til publikumsarealer kunne begynde. Ombygningen foregik i en dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune og Vaag Arkitekter. 

I maj 2023 kunne vi indvie de 80 m2 nye publikumsarealer. Vi havde inden da været i dialog med biblioteksrådet, brugere og personale om ønsker til de nye lokaler – og det stod tydeligt frem, at der både var et ønske om mere plads til ”væren” og til kulturelle arrangementer. Det har vi forsøgt at skabe, med et møblement der i hverdagen både rummer de der ønsker fordybelse, studie- og ”hjemmearbejdspladser” og en mulighed for hurtig omstilling til at kunne rumme kulturel aktivitet. 

Vi er så glade for at være nået i mål med de nye lokaler og se dem i brug. Nu drømmer vi om en ny børneafdeling i Nyborg.

Sammen om hverdagsmål for verdensmål

Biblioteker og bæredygtighed går rigtig godt hånd i hånd. Gennem historien har biblioteket baseret sig på deleøkonomi, da vi er sammen om bøger og andre materialer, som lånes ud igen og igen. Bibliotekerne har også et ansvar for at bidrage til FN’s Verdensmål og den grønne omstilling, og biblioteket er et oplagt sted at mødes, fordi det er et sted, alle har adgang til. Derfor har bibliotekerne gode forudsætninger for at skabe lokal handlekraft og opbakning til verdensmålene. 

29. april 2023 blev Nyborg Bibliotek verdensmålscertificeret som et af de 20 første biblioteker i Danmark. Det var vi meget stolte af. Processer, produkter og tilbud blev endevendt og siet igennem verdensmåls-tragten. Det er ikke en nem opgave og vi er ikke i mål – men vi er på vej. 

En endnu sværere opgave er det at formidle det vigtige budskab om, at vi alle skal leve og handle mere bæredygtigt. Den opgave har vi påtaget os og vi skød det hele i gang med Folkebibliotekernes Verdensmålsuge ”Uge 17”, hvor lokale aktører bidrog med deres aktiviteter og dagsordner omkring verdensmålene. En uge som vi håber får opbakning til at blive en tilbagevendende begivenhed.

Læselyst og fremgang i udlånstallet

Læselysten er faldende hos særligt børn og unge i Danmark. Det har flere undersøgelser vist og på Nyborg Bibliotek har vi sat ekstra ind med bibliotekstilbud, der inspirerer til mere lystlæsning; Læseklubber, Readathon, Læseposerne ”nb! Vi læser”, højtlæsninger samt bibliotekstilbud til skoler og dagtilbud. 

Vi var derfor rigtig glade for, at vores læseklubber for 4.-6. klasse var helt bookede, og at der generelt er stor tilslutning til vores formidlingstilbud. I 2023 udkom vi med vores første dagtilbudskatalog, et frivilligt tilbud til kommunens daginstitutioner om at vi gerne kommer ud eller inviterer ind med inspiration til videns – og litteratur-universer. 

Vi glæder os også over at vores indsats har båret frugt med en lille fremgang på 3% i udlånet af børnebøger – det går den rette vej! 

Vi ved, at det mest inspirerende for børn og unge er at spejle sig i læse-begejstrede voksne, så på voksenområdet introducerede vi også nye koncepter som LitteraGåtur, Strik og Lyt og DR Romanklubben som alle blev meget vel taget imod. Formidlingstiltag som ”Heldighylden”, hvor du kan finde nogle af de meget eftertragtede bøger uden om reservationskøen, er blevet meget populære. Det er derfor også glædeligt at vi i 2023 havde en fremgang på 10% i udlånet af voksenbøger.

Kulturelle fællesskaber og den fysiske samtale

I 2023 oplevede vi en stigning i deltagelsen ved vores arrangementer. Vi afholdt i alt 140 arrangementer med 6028 besøgende. 

Rundt om de planlagte arrangementer havde vi i 2023 et særligt fokus på aktuelle emner, som vi fortsætter med i 2024. Når medier prydes af én særlig dagsorden eller store begivenheder finder sted, så vil vi som bibliotek gerne være det sted der gør den fysiske dialog mulig som en pendant til dialogen på bl.a. de sociale medier. Vi skal være det sted, hvor vigtige dagsordner kan drøftes i et fysisk rum og i et fysisk møde mellem mennesker. Således havde vi i 2023 et særligt fokus på at rykke hurtigt ud, når der opstod aktuelle emner, som optog os. Det gjorde vi enten med et formidlingstiltag, der involverede brugerne eller med arrangementer som ”Hvad sker der med vejret” efter en sommer med store vejrforandringer, ”Frederik forklarer sociale mediers skyggesider”, ”Kunstig intelligens og Chat GPT” og Headspace, der var forbi for at tale om ensomhed blandt unge. 

Med vores børnearrangementer søger vi altid at inspirere til viden og litteraturens universer. Vi gentog de kendte succeser som børneteater, Tossede Tirsdage, Juleskoven og WeekendSjov. Vi prøvede også nye koncepter af som Barselscafé i Ullerslev, der hurtigt blev så populært, at det nu er udvidet til alle tre biblioteker.

Digital Dannelse

Medielandskabet er i konstant forandring og vores liv er på alle måder påvirket af digitale teknologier – for de fleste af os, er de en naturlig del af vores arbejde, hverdag og sociale liv. Biblioteket spiller en vigtig rolle, når det handler om at give og vejlede i digitale kompetencer, digital dannelse og handleevne. Vi skal være fagligt godt klædt på til at kunne vejlede i kildekritik, fake news og digital dannelse i den daglige dialog med vores brugere samt at kunne favne de digitalt udsatte. Det er en kontinuerlig uddannelsesopgave af vores egne kompetencer, som vi prioriterer. 

Vores tilbud Den Digitale Time havde i 2023 fortsat stor tilslutning og vi ændrede det til et ugentligt tilbud i stedet for hver 14. dag.

Værtskab og nye brugere

De kulturelle arrangementer, mødet mellem mennesker og samtalen om litteratur og viden kan også bidrage til, at nogle af de der føler sig ensomme eller udenfor, har et sted at gå hen for at være en del af noget. Vi arbejder hver dag på at være gode værter, og favne alle de brugere der kommer i vores biblioteker. I maj 2023 blev vi således Demensvenner og startede også året ud med en temadag om det gode værtskab, som vi kontinuerligt arbejder med. 

I 2023 havde vi besøg af 171.638 brugere og var derfor næsten på niveau med besøgene fra før corona. Derudover kunne vi sige velkommen til 2751 nyoprettede brugere, hvilket vi er rigtig glade for. 

Vi ser frem mod et spændende 2024! Vi ser frem til at fortsætte de gode samarbejder vi har med borgere, foreninger og institutioner - og vi ser frem til mødet med brugerne af vores tre biblioteker. 

Winnie Foldager Glad 
Biblioteksleder, Nyborg Bibliotek

Nyborg Bibliotek i tal

Besøgstal

 • 2023: 171.638
 • 2022: 165.991
 • 2021: 92.161 (nedlukket ca. 4 måneder)

Udlånstal

 • 2023: 222.768 lån (heraf 78% fysiske og 22% digitale)
 • 2022: 217.810 lån (heraf 79% fysiske og 21% digitale)
 • 2021: 188.288 lån (heraf 73% fysiske og 27% digitale)

Arrangementer

 • 2023: 140 arrangementer med 6.028 deltagere i alt.
 • 2022: 157 arrangementer med 5.447 deltagere i alt.
 • 2021: 79 arrangementer med 2.707 deltagere i alt.

Besøg på web

 • 2023: 121.973
 • 2022: 151.149
 • 2021: 113.756

Besøg i app

 • 2023: 35.921
 • 2022: 39.921
 • 2021: 42.021

Følgere på Facebook

 • 2023: 1.842 (193 nye følgere)
 • 2022: 1.627 (66 nye følgere)
 • 2021: 1.656 (96 nye følgere)

Webtilgængelig Årsrapport 2021

Icon Description

Her kan du læse teksten fra Nyborg Biblioteks årsrapport 2021 i et webtilgængeligt format.

2021 i skyggen af corona

2021 var på mange måder et anderledes år — også for Nyborg Bibliotek.

Ny ledelse

I december 2020 fik Nyborg Bibliotek ny leder. 16 dage senere måtte bibliotekerne lukke ned og medarbejderne hjemsendes som følge af CO - VID-19-situationen i Danmark.

Nytænkning

Ingen medarbejdere var dog hjemme i hele perioden. Vi genoptog ideen fra første nedlukning i 2020 med ”biblioteket to go”, hvor brugerne kunne bestille bøger hjemmefra og afhente i en færdigpakket pose ved døren på biblioteket. Alle medarbejdere deltog derfor i arbejdet omkring dette. Hurtigt skulle der også udvikles nye tiltag. Digitale arrangementer opstod; Læseklubber via teams, boganbefalinger på Facebook, ”Spørg bibliotekaren” digitalt osv. Alle tiltag blev meget vel taget imod. Køen til at få udleveret sin bogpose, to meter fra døren, var lang. På nationalt plan, blev der ideudviklet på tværs af biblioteker og kommunegrænser.

På trods af den alvorlige COVID-19-situation, betød det et hurtigt og massivt kompetenceløft af alle medarbejdere, der omstillingsparate kastede sig ud i at afprøve nye arbejdsmetoder, redskaber og samarbejder. Enkelte medarbejdere blev også ud - lånt til sundhedsafdelingen.

Efterspørgsel på digitale materialer

Med COVID-19-situationen steg danskernes og nyborgensernes behov for at læse – også digitalt. Kultur- og Fritidsudvalget gav derfor i februar en ekstrabevilling til brug af eReolen, således at loftet for lån pr. borger kunne forhøjes under nedlukningen. Ligeledes indgik vi i et samarbejde med skolerne om, at forhøje adgangen til e- og lydbøger via eReolen Go.

Genåbning og besøgstal

Den 21. april kunne Nyborg Bibliotek åbne for før - ste gang i 2021. Det var meget glædeligt at se brugere i bibliotekerne igen. Det var med mundbind og coronapas, men også med stor lyst til viden, læsning og fællesskab.

Hele 2021 kunne vi se et stort fald i besøg, både i det daglige og til vores arrangementer. Dette mat - chede helt det nationale billede fra både biblioteker og øvrige kulturinstitutioner.

Omorganisering

Med nye tider, ny ledelse, ny brugsadfærd og behov omorganiserede vi os i 2021. Vi har organiseret os i tre teams; ”Børn & unge”, ”Voksne” og ”Udlån, materialer & flow”. Målet har været en smidig organisation med fokus på forskellige målgrupper, med det formål at udvikle endnu bedre tilbud til Nyborg Kommunes borgere. For det skal der til, når vi efter to år med corona, skal inspirere brugerne tilbage i bibliotekerne - i skarp konkurrence med nye adfærdsmønstre efter on-and-off lukkede kulturinstitutioner.

I 2021 blev det også besluttet at balletskolen Village Ballet organisatorisk skulle flyttes til Nyborg Musikskolen pr. 1. januar 2022.

Frem mod 2022

Selvom året 2021 på mange måder var anderledes, var det også et år der vidnede om kulturens og bibliotekernes aktualitet og værdi i en tid med stor forandring. Vi brænder for at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet! Med det udgangspunkt glæder vi os til at tilbyde bibliotekstilbud i fortsat udvikling og tæt dialog med Nyborg Kommunes borgere i 2022.

Af Biblioteksleder Winnie Foldager

Sådan arbejder vi på Nyborg Bibliotek

Vi arbejder ud fra biblioteksloven, med det formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

I Nyborg Kommune har vi fokus på vores kerneopgave, hvor vi som bibliotek bidrager til at sikre kulturelle fællesskaber for alle Nyborg Kommunes borgere. Dette er også formuleret i Nyborg Kommunes bibliotekspolitik.

Vores rygrad i alt vi gør, både udadtil og indadtil, er fire værdier, som vi sammen har fundet frem til. Værdierne er: Inspirerende. Professionelle. Nærværende. I bevægelse

Inspirerende

Vi inspirerer til oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet – i vores formidling og i mødet med vores brugere. Både digitalt og fysisk.

Professionelle

Vi er faglige kompetente. Vi tager afsæt i fakta og data. Vi arbejder og tænker digitalt. Vi undersøger og afprøver behov og adfærd.

Nærværende

Vi møder brugeren i øjenhøjde. Vi er gode værter.

I bevægelse

Vi er i udvikling. Vi tager udgangspunkt i brugernes behov og adfærd. Vi er på forkant.

Biblioteksrådet

I 2019 blev Nyborg Kommunes bibliotekspolitik revideret. I samme ombæring blev det politisk besluttet at oprette et biblioteksråd.

 1. Udvikling af bibliotekets tilbud og services.
 2. Styrke samarbejdet og medindflydelsen mellem borgere, samarbejdspartnere og bibliotekets ledelse. 
 3. Være ambassadører for Nyborg Bibliotek og udvide kendskabet og brugen af dette.

Biblioteksrådet mødes 4 gange om året.

Der er 14 medlemmer i rådet:

 • 2 biblioteksbrugere, der vælges ind.
 • 1 udpeget fra Nyborg Kommunes folkeskoler.
 • 1 udpeget fra Nyborg Kommunes daginstitutioner.
 • 1 udpeget fra ungdomsuddannelserne i Nyborg Kommune.
 • 1 udpeget af Nyborg Kommunes ungdomsråd.
 • 1 udpeget af Nyborg Kommunes seniorråd.
 • 1 udpeget af Nyborg Kommunes Handicapråd.
 • 1 udpeget af Nyborg Handel.
 • 1 udpeget af Østfyns Museer.
 • 2 medlemmer fra Kultur- og fritidsudvalget.

Derudover sidder Skole- og Kulturchefen samt biblioteksleder med i rådet

Formandsberetning 2021

2021 var året, hvor vi i Biblioteksrådet for alvor skulle i gang. Men igen måtte vi, ligesom resten af verdenen, sætte mange ting på pause: Nedlukning, forsamlingsbegrænsninger og isolationsregler satte vores arbejde på stop i perioder

Biblioteksrådets medlemmer kommer fra mange forskellige steder i kommunen og de fleste er naturligvis bedst bekendt med deres eget, lokale bibliotek. Af den årsag havde vi som ambition at få besøgt og set alle vores biblioteker i løbet af året - det er jeg glad forlykkedes.

Biblioteksrådet skal understøtte Nyborg Bibliotek, give input og medvirke til at udvikle og forbedre det. Derfor har vi haft en del aktuelle emner på vores dagsorden:

På Nyborg Gymnasium arbejdede vi med Nyborg Kommunes læsestrategi, på Ørbæk Bibliotek havde vi en debat af KL’s oplæg ”Udnyt bibliotekernes potentiale” og på Ullerslev arbejdede vi med et udvalg af bibliotekets fokusområder for 2022.

Endelig afleverede vi høringssvar i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022. Høringssvaret tog udgangspunkt i den feedback, som brugerne giver i den årlige biblioteksundersøgelse. Her var konflikten mellem plads, behov og ressourcer - særligt i Nyborg - helt åbenlys. Det er derfor glædeligt, at det er besluttet at Nyborg Bibliotek kan tilføre flere publikumsarealer til hovedbiblioteket ved at tage kontorfløjen i brug hertil.

Tak for godt samarbejde til alle medlemmer af Biblioteksrådet og Nyborg Biblioteks ledelse. Vi glæder os til 2022!

Ann Helene Nielsen,
formand for Biblioteksråde

Læselyst, Verdensmål og Fake News. Fokus i 2021.

Læselyst

I 2021 har vi arbejdet målrettet med et konstant fokus på at skabe fællesskaber omkring det at læse. Vi ved at lystlæsningen i Danmark er nedadgående, men at det at indgå i læsefællesskaber, er én af de faktorer, der motiverer til at læse mere. Derfor afholder vi læseklubber, guidet fælleslæsning, opstarter læsekredse, inviterer til forfattermøder m.v.

I 2021 udkom vi for første gang også med et skolekatalog, hvori vi tilbyder skolerne en bred vifte af bibliotekstilbud målrettet de forskellige klassetrin. Fokus på indholdet i 2021 var Læselyst, Fake News og Digital Dannelse.

Fake News

2021 var også året for et kommunalvalg, og her satte vi fokus på Fake News. Vi ser i disse år et fragmenteret medielandskab, hvor b.la. sociale medier udgør en væsentlig del af danskernes, og særligt de unges, nyhedsflow. Derfor er de gamle dyder som kildekritik storaktuelle igen. At fremme og styrke borgernes kildekritiske kompetencer og tænkning, er en at bibliotekets kerneopgaver og kommer til udtryk i den daglige vejledning, i bibliotekstilbud til skoler og ved foredrag mv. om emnet.

FN's Verdensmål

Den grønne dagsorden fylder mere end nogensin - de i det politiske landskab og i danskernes bevidsthed. Derfor har vi på Nyborg Bibliotek gjort FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, til et af vores fokusområder. Vi ønsker at gøre verdensmålene nærværende for borgerne og inspirere til, hvordan vi som privatpersoner og på et lokalt plan, kan gøre en forskel.

F.eks. arbejder vi i 2021-2023 sammen med 20 andre biblioteker, Danmarks Biblioteksforening og Chora 2030 på at blive verdensmålscertificerede biblioteker. Det gøres bl.a. ved at formidle verdensmålene digitalt i vores udstillinger og med vores arrangementer, samt at skabe en mere bæ - redygtig drift på Nyborg Bibliotek.

Du kan følge fokusområdet via dette link.

Services på Nyborg Bibliotek

Biblioteksbetjening

På vores tre biblioteker i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, kan du låne skønlitterære og faglitterære bøger samt musik, film og konsolspil. Vi bestiller også gerne materialer hjem fra andre biblioteker, hvis vi ikke har det, du søger.

Vejledning

Vi står altid klar til at vejlede dig, når du er på udkig efter nye læseoplevelser, viden om et specifikt emne eller har brug for hjælp til det digitale.

Kulturel aktivitet

Som en del af opgaven i biblioteksloven tilbyder vi arrangementer til alle aldersgrupper. Dyk ned i forfattermøder, debatter, inspirationsaftener, børneteater, højtlæsning, kreative workshops og meget mere.

Lydavis

Hver uge udgiver Nota en lydavis til ordblinde og synshandicappede med artikler fra de lokale aviser indlæst på CD. Du kan tilmelde dig lydavisen gennem Nyborg Bibliotek.

eReolen

Som låner bosat i Nyborg Kommune har du adgang til et bredt udvalg af e-bøger, netlydbøger og podcasts på eReolen, der kan tilgås via ereolen.dk eller som app.

Digitale tjenester

Vi tilbyder en bred vifte af digitale tilbud fulde af viden, litteratur og vejledninger. Dyk ned i e-bøger, lydbøger, podcasts, fakta, historie, onlinekurser, film, arkivalier og meget mere!

Biblioteket kommer

Alle skal have mulighed for at låne bøger. Derfor tilbyder vi med ordningen ”biblioteket kommer” at levere og afhente biblioteksbøger hver 6. uge hos ikke-mobile borgere.

Print

Det er muligt at printe, kopiere eller scanne, på alle vores biblioteker.

Borgerservice light

Vi hjælper dig med digitale selvbetjeningsløsninger som MitID, digital post og borger.dk, Vi har computere på vores biblioteker, som du frit kan benytte.

Lokalerne, faciliteterne

Alle borgere er velkomne i vores lokaler — der er fri og lige adgang. Uanset om du har brug for et sted af studere, skal læse avisen, fordybe dig i en bog eller har brug for et mødested til samtale.

Som forening eller gruppe kan man benytte bibliotekslokalerne i Ullerslev og Ørbæk i den selvbetjente åbningstid efter aftale. Læs mere herom på vores hjemmeside

Institutionsbesøg

Vi tilbyder biblioteksorientering for alle skoler og uddannelsesinstitutioner. Derudover har vi med vores ”skolekatalog” udarbejdet en række bibliotekstilbud, som kan bookes af skolerne.

Dagplejedepoter

Vi stiller en mindre samling af bøger til rådighed for dagplejerne, som vi kalder dagplejedepoter. Disse udskiftes og tilses én gang om året.

Nyborg Bibliotek i tal

Besøgstal

 • 2019 før corona: 237.538 besøgende
 • 2021 med nedlukning i 4 måneder: 92.161 besøgende

Udlånstal

Udlån i 2019:

 • 206.603 fysiske bøger
 • 10.129 lån på eReolen

Udlån i 2021:

 • 134.359 fysiske bøger
 • 20.173 lån på eReolen

Arrangementer

79 arrangementer i alt. 2.707 deltagere.

Besøgstal på web

423.205 besøg på hjemmesiden.

Facebook

1.656 følgere på Facebook.

Biblioteket app

5.061 besøg i 2020

5.177 besøg i 2021.

Biblioteket to go

843 udlånte poser i alt.

Bemandede timer pr. uge

105,50 bemandede og 261,50 selvbetjente timer i sommerhalvåret.

124,50 bemandede og 280,50 selvbetjente timer i vinterhalvåret.

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Nyborg Lokalhistoriske arkiv er Nyborg Kommunes hukommelse.

Det er arkivets formål og opgave at indsamle, registrere, bevare og formidle materialer om Nyborg Kommunes historie.

Navnet Nyborg Lokalhistoriske Arkiv dækker over tre arkiver;

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv og Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv. Arkiverne betjenes af i alt 32 frivillige

Besøg i et coronaår

2021 bar naturligvis præg af coronapandamien, hvilket kunne ses på arkivernes besøgstal. Det var vort indtryk, at publikum har undladt at besøge arkiverne trods de iværksatte beskyttelsestiltag. Ikke desto mindre blev arkiverne i 2021 besøgt af i alt 306 besøgende

Aktivitet i 2021

I efteråret 2021 blev Kulturarv Fyn’s ”Kulturarvs Boxen” opstillet ved det tidligere Aunslev Hospital ved Aunslev kirke. Udstillingen omhandlede histori - en om Aunslev Hospital. Medarbejdere fra Kulturarv Fyn, Østfyn Museer og Nyborg Lokalhistoriske Arkiv havde arbejdet på udstillingen, som var åben for publikum fra 12. oktober til 16. november. I den periode blev udstillingen besøg af 1433 personer, hvilket var et tilfredsstillende besøgstal.

På Arkivernes Dag i oktober havde arkivet i Ørbæk lanceret en fotoudstilling med billeder af soldater fra egnen, og på bibliotekets storskærm blev vist sjove film i Den Gamle Biograf.

I 2021 har arkivet i Nyborg deltaget med 14 foredrag og indlæg forskellige steder i kommunen med i alt ca. 270 deltagere.

I vinduerne mod Kongegade ophænger Nyborg Lokalhistoriske Arkiv 16 plancher, og har i 2021 fortalt om udviklingen på Vesterhavnen og bådehavnen. Denne plancheudstilling blev senere på året erstattet af en udstilling, der i billeder og tekst fortalte om udviklingen i byen i de 50 år, der er gået siden byjubilæet i 1971.

Julemarkedet blev i 2021 afholdt 4.-5. december og 11.-12. december. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv deltog ved at åbne arkivet for publikum, som havde mulighed for at se arkivets faciliteter. På arkivets storskærm blev der vist filmklip fra Nyborg i 1930’erne og fra transport over Storebælt gennem tiderne afløst af billedserien Punktnedslag i Nyborgs byhistorie.

Årsskriftet Nyborg før & nu 2020, som var 23. årgang, blev udgivet i 2021 med bl.a. fire artikler af frivillige fra Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.

Digitalisering

Der er stort fokus på at alle indkomne arkivalier registreres i databaseprogrammet Arkibas, hvorefter de med det samme er tilgængelige for publikum på www.arkiv.dk.

I 2021 har besøgende på www.arkiv.dk samlet fået foretaget 381.764 visninger af arkivalier fra kommunens arkiver.

Derudover arbejdes der med affotografering af kort, så disse også kan tilgås digitale.

Arkivernes fælles hjemmeside har i 2021 haft 3208 besøgende, som har fået vist 10738 sider.

Åbningstider

På Nyborg Lokalhistoriske Arkiv er der åbent mandag og torsdag kl. 14.00-17.00 og tirsdag kl. 10.00-12.00

På Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv er der åbent tirsdag kl. 15.00-17.00

På Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv er der åbent torsdag kl. 15.00-17.00

Af Jørgen Havshøj. Daglig leder Nyborg Lokalhistorisk Arkiv