Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune

Nyborg Bibliotek følger biblioteksloven og Nyborg Kommunes bibliotekspolitik, der blev vedtaget i Nyborg Byråd 28.01.2020.

Bibliotekspolitikken og Biblioteksloven

Læs dem online via nedenstående links.

Webtilgængelig Bibliotekspolitik

For at sikre tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser og handicap, har vi lavet en rent tekstbaseret udgave af bibliotekspolitikkens indhold, der er tilgængelig for skærmlæsere. Læs den tekstbaserede udgave herunder.

Webtilgængelig tekstversion af Bibliotekspolitikken

Icon Description

Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune

Dette er bibliotekspolitikken for Nyborg Kommune. Det er en politik, som vi er stolte af, fordi den spænder bredt og tager samfundsmæssigt ansvar, men særligt fordi den tager afsæt i dig og din hverdag. Derfor har vi også lagt vægt på borgerinddragelse og vi introducerer med denne bibliotekspolitik et biblioteksråd, med det formål at udvikle og styrke Nyborg Bibliotek. Vi håber du vil få glæde af politikken og kan se dig i den.

Venlig hilsen
Erik Rosengaard
formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Nyborg Bibliotek

Nyborg Bibliotek er lokaliseret i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk og organiseret under Kultur- og Fritidsudvalget. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og Village Ballet Nyborg er en del af Nyborg Bibliotek. Du kan følge Nyborg Bibliotek her på hjemmesiden, på Facebook og på Instagram.

Bibliotekets mission

Nyborg Bibliotek er en dannelsesinstitution, der har en afgørende rolle i forhold til at gøre Nyborg Kommune åndeligt, mentalt, socialt og kulturelt rigere. 

Nyborg Bibliotek understøtter Nyborg Kommunes kerneopgave ved at bidrage til, at alle borgere kan tage del i kulturelle fællesskaber.

Nyborg Bibliotek opfylder biblioteksloven ved at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og giver alle borgere adgang til fysiske biblioteksrum, materialer, digitale tilbud og tjenester, vejledning og kulturelle oplevelser. 

Nyborg Bibliotek vil være nærværende, professionel, inspirerende og i bevægelse.

Bibliotekets vision

Nyborg Bibliotek skal være et kraftcenter, der beriger og understøtter borgernes livslange læring samt demokratiske og kulturelle dannelse.

Inspirerende og i bevægelse:

Nyborg Bibliotek skal være fysiske, virtuelle og mentale rum i udvikling og bevægelse, der hele tiden forholder sig til nye behov og udfordringer; En dynamisk kilde til inspiration, refleksion, oplevelse, samtaler og samvær mellem mennesker.

Nyborg Bibliotek skal være et nutidigt og forandringsparat rum, hvor der sker professionel og relevant kultur- og vidensformidling, og hvor nye tilbud, formidlings- og arrangementsformer udvikles og afprøves.

Nyborg Bibliotek vil bygge bro mellem borgerens forskellige kulturelle og foreningsbaserede aktiviteter og samarbejder på tværs med kommunens mange aktører inden for kultur- og foreningsliv.

Nærværende og professionel:

Nyborg Bibliotek sætter borgeren i centrum og alle borgere er velkomne. Nyborg Bibliotek lytter til, tilpasser sig og udfordrer borgernes ønsker, forventninger og brugsmønstre. Nyborg Bibliotek inddrager borgerne og inviterer til deltagelse og medskabelse bl.a. ved Nyborg Biblioteks Biblioteksråd.

I alle møder med Nyborg Biblioteks tilbud og oplevelser genkendes kvalitet, professionalisme og nærvær i udvælgelse og præsentation. Nyborg Bibliotek prioriterer nærvær og den personlige relation mellem og til borgere. Mødet med Nyborg Biblioteks personale er empatisk, tillidsfuldt, vidensbaseret og professionelt.

Strategiske pejlemærker

Nyborg Bibliotek skal møde borgerne i øjenhøjde ved at:

 • Have fokus på det hele menneske og tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker, forventninger, forudsætninger og livssituation.

Nyborg Bibliotek skal være tilgængeligt, relevant, opsøgende og nærværende for alle borgere ved at: 

 • Være et attraktivt og relevant kulturhus og aktivitetssted lokalt for alle borgere med rum til at være, lære, inspireres, reflektere og fordybe sig.
 • Medvirke til at skabe tilhørsforhold, identitet og lokal sammenhængskraft samt relationer borger og borger imellem. 
 • Understøtte borgernes inddragelse, deltagelse og medskabelse på Nyborg Bibliotek som i omgivende samfund.
 • Medvirke aktivt til god integration af nye borgere.

Nyborg Bibliotek understøtter læring, uddannelse og vidensgenerering ved at:

 • Være ressourcebank og center for oplysning, uddannelse og kulturelle oplevelser der understøtter den enkelte borgeres livslange læring. 
 • Være en aktiv og opsøgende partner for skoler og daginstitutioner samt øvrige institutioner i Nyborg Kommune.
 • Være central medspiller på Vibeskolen og 4Kløverskolen, hvor samarbejdet om de to integrerede biblioteker er til stede.

Nyborg Bibliotek skal styrke borgernes sprog og læsning ved at:

 • Styrke borgernes læselyst og kompetence.
 • Bidrage til sociale oplevelser omkring det at læse.
 • Vejlede borgeren i valg af litteratur og digitale tjenester.
 • Afholde kurser og oplæg omkring læsning.
 • Stimulere børn og unges sprog.
 • Udarbejde læsestrategi for Nyborg Kommune ifht. borgerens livslange læring. 

Nyborg Bibliotek skal styrke borgernes historiske og demokratiske dannelse ved at:

 • Udvikle og afholde arrangementer og kurser med fokus på kildekritik, fake news og demokratisk dannelse.
 • Stille offentlig information til rådighed.
 • Bidrage til debat og samtale borger og borger imellem.
 • Give borgeren adgang til viden om fortiden, nutiden og fremtiden for at forstå eget og omgivende liv og samfund samt kende til og kunne videregive Nyborg Kommunes fælles kulturarv.

Nyborg Bibliotek skal styrke borgernes kulturelle dannelse ved at:

 • Udvikle og afholde kulturelle aktiviteter til alle målgrupper jf. biblioteksloven.
 • Bidrage til samarbejde med og på tværs af øvrige kulturinstitutioner.

Nyborg Bibliotek skal vejlede i og formidle det digitale samfund, medier og den digitale dannelse ved at:

 • Via hjemmeside og digitale tjenester tilbyde betjening uafhængigt af tid og sted.
 • Yde it-bistand til borgere.
 • Vejlede borgere i brug af offentlige   selvbetjeningsløsninger.
 • Bidrage til digital dannelse.

Nyborg Bibliotek er brobygger til institutioner, foreninger og andre lokale og nationale aktører ved at:

 • Samarbejde og udvikle tilbud i samspil med borgere, daginstitutioner, skoler og øvrige institutioner og foreninger m.fl. der arbejder med oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.
 • Formidle tilbud fra institutioner, foreninger og andre lokale og nationale aktører.

Bibliotekspolitikken er vedtaget i Nyborg Byråd 28.01.2020