Vi passer på dine data

Her på siden kan du læse mere om, hvad vi gør for at beskytte de oplysninger, vi har om dig som låner.

Sådan behandler vi dine personoplysninger 

Når Nyborg Kommune modtager eller indsamler personoplysninger om dig, skal vi efter reglerne i databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. Vi skal bl.a. orientere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke særlige rettigheder, du har, når vi behandler personoplysninger om dig. Derfor sender vi denne skrivelse til dig.  

 Skrivelsen er alene til orientering. Du behøver ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse skrivelsen. 

Vi er den dataansvarlige – sådan kontakter du os 

Nyborg Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  

Vores kontaktoplysninger er: 
Nyborg Kommune 
Torvet 1 
5800 Nyborg  
Telefon: 6333 7000 
E-mail:  kommune@nyborg.dk 

Mails indeholdende følsomme personoplysninger bør altid sendes ved sikker mail via e-boks eller borger.dk.  

Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Vores databeskyttelsesrådgiver er uafhængig og har til opgave at sikre, at vi overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen. Hvis du har spørgsmål til vores generelle behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

  • Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at opfylde de forpligtelser, som biblioteket er     underlagt i jævnfør af lov om biblioteksvirksomhed, herunder udlån af materiale og kulturelle arrangementer.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag: 

  • Lov om biblioteksvirksomhed.
  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Hvilke personoplysninger behandler vi 

Vi behandler følgende oplysninger om dig: 

  • Navn, adresse, telefonnummer, CPR-nr., e-mail, lånenummer og lånehistorik.

Hvor stammer dine personoplysninger fra 

  • Dine personoplysninger stammer fra din tilmelding på biblioteket eller dets hjemmeside

Eventuelle modtagere af dine personoplysninger 

Nyborg Kommune videregiver personoplysninger om dig, hvis vi i lovgivningen er forpligtet hertil, eller du har givet dit samtykke hertil. 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post. Vi sletter dine personoplysninger, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Kommunens sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler herom. Når personoplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. 

  • Dine personoplyses slettes automatisk efter 3 års inaktivitet fra bibliotekets services og ydelser.

Dine rettigheder 

Ret til indsigt 

Du kan bede om indsigt i, hvilke personoplysninger Nyborg Kommune behandler om dig. Dette skal være med til at sikre din mulighed for at tjekke, at det er de korrekte personoplysninger, Nyborg Kommune behandler, samt at de behandles lovligt.  

Ret til berigtigelse  

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er Nyborg Kommune imidlertid underlagt en pligt til at dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller en anden beslutning i sin tid blev truffet på. 
Det betyder, at kommunen i almindelighed ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor beholder vi de oprindelige, men måske forkerte personoplysninger af hensyn til dokumentationspligten. De korrekte personoplysninger tilføjes imidlertid sagen. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser. 

Ret til at blive glemt 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset, da kommunen bl.a. er underlagt reglerne om notatpligt, journalisering og arkivering. 
Retten til at blive glemt og dermed til at få slettet sine personoplysninger gælder heller ikke i de tilfælde, hvor den fortsatte behandling af personoplysningerne er nødvendig for, at Nyborg Kommune kan varetage sine opgaver som offentlig myndighed.  

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Nyborg Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Nyborg Kommune vil vurdere, om indsigelsen er berettiget eller ej. 

Klage til Datatilsynet 

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk