Vi passer på dine data

Her på siden kan du læse mere om, hvad vi gør for at beskytte de oplysninger, vi har om dig som låner.

Hvorfor skal vi bruge dine personoplysninger?

Vores formål som bibliotek er at udlåne materialer og yde andre services inden for rammerne af loven om biblioteksvirksomhed (åbner eksternt indhold i nyt vindue). I den forbindelse behandler Nyborg Bibliotek personoplysninger om dig som bruger af biblioteket. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan holde styr på dine lån, så du kan bruge vores selvbetjening og så vi kan kontakte dig m.m.

Oplysningerne bliver også anvendt i Nyborg Kommunes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Resultater fra sådanne undersøgelser vil være anonymiseret ved evt. offentliggørelse.

De oplysninger, vi har om dig, bliver automatisk slettet, hvis du ikke har mellemværende med biblioteket og/eller ikke har været aktiv i tre år.

Hvad ved vi om dig?

Du kan se hvilke data vi har på dig via dette link (åbner internt indhold)

Hvor lagrer vi dine data?

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer dine oplysninger. Når du anvender hjemmesiden, kan du på din brugerprofil få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil gennem Cicero, hjemmeside og selvbetjeningsautomater foregår via krypterede linjer.

Hvordan tilgår vi dine data?

Alle ansatte ved Nyborg Bibliotek og de kommunale folkeskolers PLC’er har deres egen indgang til Cicero med en personlig kode, og vi forlader aldrig en computer med personlige oplysninger uden at låse den først. Din sikkerhed er af største vigtighed for os, og alle ansatte tager derfor beskyttelsen af dine data meget seriøst.

Alle ansatte i Nyborg Kommune har tavshedspligt og gennemgår årligt et digitalt kursus med efterfølgende test om IT-sikkerhed og beskyttelse af personlige data.

Det er frivilligt at blive låner

Det er frivilligt, om du vil oprette dig som låner hos Nyborg Bibliotek og benytte vores tilbud, herunder de selvbetjente biblioteker, hjemmesiden, låne materialer og bruge bibliotekets e-ressourcer.

Hvis du opretter dig som bruger, er det frivilligt, om du vil oplyse telefonnummer og email til Nyborg Bibliotek. Hvis du ikke ønsker at oplyse hverken telefonnummer eller e-mail, kan biblioteket ikke kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer og slettede reserveringer. Eventuelle regninger på erstatninger og saldoopgørelser bliver sendt til din e-Boks.

Det er også frivilligt, om du vil oprette huskeliste (f.eks. bøger jeg har læst, forfattere jeg følger, søgninger mm.) her på hjemmesiden.

Modtagere af dine oplysninger

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager f.eks. oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne. Vi har skriftlige aftaler med disse databehandlere om, hvordan de behandler dine data. Personoplysninger overføres ikke til et land uden for EU/EØS.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække eventuelle samtykkeerklæringer tilbage.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Find vejledningen på www.datatilsynet.dk via dette link (åbner eksternt indhold i nyt vindue).

Retsgrundlaget i Databeskyttelsesforordningen

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1 litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Databeskyttelsesforordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), er en EUforordninger, der har til formål at beskytte borgernes personlige oplysninger. Forordningen trådte i kraft 25. maj 2018.

Læs mere om GDPR hos Datailsynet via dette link (åbner eksternt indhold i nyt vindue)

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger via dette link (åbner eksternt indhold i nyt vindue)

Kontakt den dataansvarlige

Nyborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger på Nyborg Bibliotek.

Kontakt Nyborg Kommune:

Nyborg Kommune
Torvet 1
5800 Nyborg
Telefon: 63 33 70 00
Mail: kommunen@nyborg.dk

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Mail: dir@nyborg.dk – til generelle henvendelser – husk at henvendelser, der indeholder
personoplysninger, skal sendes på sikker mail gennem e-Boks eller borger.dk

Ved brev:
Nyborg Kommune
Rådhuset, Torvet 1,
5800 Nyborg.
”Att.: Databeskyttelsesrådgiver”
Telefon: 63 33 70 00